Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ)

 Καλυπτόμενες τράπεζες

Στο ΤΕΚΕ συμμετέχουν
 • όλες οι ελληνικές τράπεζες (εμπορικές και συνεταιριστικές),
 • τα υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών σε άλλες χώρες και
 • τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ.
Σημειώνεται ότι στο ΤΕΚΕ δεν συμμετέχουν υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (πχ Κύπρος, Ηνωμένο Βασίλειο), καθώς τα υποκαταστήματα αυτά καλύπτονται από το αντίστοιχο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της χώρας στην οποία βρίσκεται η καταστατική τους έδρα.

Ελληνικές τράπεζες

 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 2. Άλφα Τράπεζα (Alpha Bank)
 3. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος
 4. Τράπεζα Eurobank – Ergasias
 5. Τράπεζα Πειραιώς
 6. Attica Bank (Τράπεζα Αττικής)
 7. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
 8. Πανελλήνια Τράπεζα
 9. Aegean Baltic Bank
 10. Credicom Consumer Finance Τράπεζα
 11. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
 12. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 13. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 14. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου
 15. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 16. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 17. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
 18. Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας
 19. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
 20. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών

Υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ

 1. Kedr Close Joint Stock Company Commercial Bank
 2. T. C. Ziraat Bankasi A. S.
 3. Bank of AmericaΝ.Α.
 4. Bank Saderat Iran

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο ΤΕΚΕ λόγω της υπαγωγής του σε ειδικό καθεστώς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.tpd.gr.

Καλύπτεται η τράπεζά σας από το ΤΕΚΕ; Αν ναι, μεταβείτε στο δεύτερο βήμα της διαδικασίας:
Καλύπτονται όλων των ειδών οι καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων (π.χ. εταιρείες), σε όλα τα νομίσματα. Η καταβολή όμως των αποζημιώσεων στους δικαιούχους γίνεται σε ευρώ.
Παραδείγματα λογαριασμών που καλύπτονται:
 • Οι λογαριασμοί ταμιευτηρίου
 • Οι καταθέσεις όψεως
 • Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί
 • Οι προθεσμιακές καταθέσεις

Το ανώτατο όριο αποζημίωσης είναι 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα για το συνολικό ύψος των καταθέσεών του (ανεξαρτήτως αριθμού λογαριασμών). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τυχόν δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της τράπεζας.
Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης το συνολικό ύψος των καταθέσεων συμψηφίζεται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του καταθέτη προς το πιστωτικό ίδρυμα.
Παράδειγμα
Ο καταθέτης Α έχει σε καταθετικό λογαριασμό 80.000 ευρώ και ληξιπρόθεσμες οφειλές 3.000 ευρώ και ο καταθέτης Β σε διαφορετικό λογαριασμό 120.000 ευρώ και ληξιπρόθεσμες οφειλές 5.000 ευρώ. Τι αποζημίωση δικαιούνται;
Απάντηση
Ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 77.000 ευρώ ενώ ο καταθέτης Β 100.000 ευρώ.

Καλύπτονται οι καταθέσεις σας από το ΤΕΚΕ; Αν ναι, μεταβείτε στο τρίτο βήμα της διαδικασίας: 
Καλύπτονται οι καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων (π.χ. εταιρείες).
Εξαιρούνται από την κάλυψη του ΤΕΚΕ:
 • οι καταθέσεις της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες των Υπουργείων), των υπερεθνικών οργανισμών, των επαρχιακών και τοπικών διοικητικών αρχών, καθώς και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
 • οι καταθέσεις φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα (τραπεζών, εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών εταιρειών και οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ – Αμοιβαία Κεφάλαια))
 • οι καταθέσεις των εταιρειών του ιδίου ομίλου με το συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα που περιέρχεται σε αδυναμία (μητρικές – θυγατρικές)
 • οι καταθέσεις των προσώπων που συνδέονται με τη διοίκηση, τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και την κατοχή ποσοστού μεγαλύτερου του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος ή των εταιρειών του ιδίου ομίλου καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού αυτών
 • καταθέσεις που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση. Για καταθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές για τις οποίες έχει ασκηθεί ποινική δίωξη αναστέλλεται η καταβολή αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.
Εφόσον η τράπεζά σας και οι καταθέσεις σας καλύπτονται από το ΤΕΚΕ και  δεν ανήκετε στους εξαιρούμενους καταθέτες, οι καταθέσεις σας είναι εγγυημένες από το ΤΕΚΕ έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου